Gebruiksvoorwaarden

Versie: 18 augustus 2023

VTech Holdings Limited en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ''VTech'') waarderen uw interesse in onze bedrijven en uw bezoek aan onze website (hierna te noemen ''website''). De volgende algemene voorwaarden bevatten de basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de website. 

Lees deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, verlaat dan alstublieft de website.


1. Overeenkomst
Uw toegang tot en/of gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden en dat u zich ertoe verbindt de website niet te gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. Telkens wanneer u de website gebruikt, is de huidige versie van de voorwaarden van toepassing. Daarom moet u, wanneer u de website gebruikt, deze voorwaarden lezen en eventuele wijzigingen sinds de laatste versie controleren en bekijken.
2. Wijzigingen

VTech kan de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website van tijd tot tijd wijzigen, en VTech is gerechtigd om uw gebruik van de website na dergelijke wijzigingen te beschouwen als uw instemming om de gewijzigde voorwaarden te volgen. Naast wijzigingen in de voorwaarden kan VTech delen van de website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen, bewerken, verwijderen of herzien.

3. Beperking gebruik inhoud en intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, videobestanden, geluiden en links op de website (hierna te noemen ''inhoud'') zijn allen eigendom van VTech en onderworpen aan auteursrecht en andere bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTech is het niet toegestaan de inhoud op enigerlei wijze weer te geven, te verspreiden, te wijzigen, uit te voeren, te reproduceren, opnieuw te plaatsen, te verkopen of daarvan afgeleide werken te maken of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Toegang tot en gebruik van de website zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke informatie, educatie en communicatie met VTech. Behoudens voor zover hierin specifiek uiteengezet, behoudt VTech alle rechten, aanspraken en belangen op alle inhoud. Schending van deze voorwaarden leidt tot onmiddelijke beëindiging van uw recht om de website en de inhoud te gebruiken. Alle eerder gedownloade of afgedrukte exemplaren van de inhoud dienen onmiddelijk te worden vernietigd. 

4. Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de website worden weergegeven (gezamenlijk ''handelsmerken'') zijn de geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelmerken van VTech en anderen. Niets op de website of in deze gebruiksvoorwaarden dient om u, impliciet of anderszins, een licentie of recht te verlenen om een handelsmerk te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van VTech of de derde partij die eigenaar is van het handelsmerk.

5. Website updates

VTech neemt geen verplichting op zich om informatie op de website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële informatie. Tenzij anders door ons aangegeven, moet geen enkele  update- of vernieuwingsdatum die op de website wordt toegepast, worden opgevat als een aanwijziging dat alle informatie op de gehele website is gewijzigd of bijgewerkt. Houd er bij het bekijken van informatie rekening mee dat dergelijke informatie mogelijk niet de volledige beschikbare informatie over een onderwerp weergeeft. Bovendien kunnen opeenvolgende gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden ertoe leiden dat bestaande informatie op de website onnauwkeurig of onvolledig wordt. Alle nieuwsberichten op de website zijn gedateerd om de laatste keer aan te geven dat dergelijke informatie door VTech is gewijzigd. Geen enkele andere op de website vermelde datum of verversingsdatum dient te worden opgevat om aan te geven dat informatie in gearchiveerde persberichten is bijgewerkt na de oorspronkelijke publicatiedatum. VTech neemt geen verplichting op zich om eerder gepubliceerde persberichten bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken.

6. Opmerkingen van de gebruiker en andere inzendingen

Hoewel VTech graag feedback van consumenten ontvangt, verzoeken wij u VTech geen creatieve of originele concepten, ideeën, materialen of producten te sturen, of vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie, of enige informatie of materialen die inbreuk kunnen maken op de rechten van derden, met inbegrip van privacy, intellectuele en eigendomsrechten zoals auteurs- of handelsmerkrechten, tenzij VTech daar specifiek schriftelijk om verzoekt. Alle opmerkingen, feedback, ideeën, suggesties of andere informatie die op of via de website of anderszins aan VTech worden verstrekt (gezamenlijk ''inzendingen'') zijn en blijven eigendom van VTech. Voor zover er sprake is van overdraagbare rechten, titels en belangen in intellectuele eigendommen die zijn vervat in de aldus ingediende inzendingen, vormt en wordt een dergelijk indiening behandeld als een onherroepelijk aanbod tot overdracht aan VTech van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in alle intellectuele eigendommen in de inzendingen, en op geen enkele wijze worden beperkt in haar gebruik, commercieel of anderszins, van de inzendingen. U stemt ermee in dat VTech niet verplicht is en niet verplicht zal zijn om inzendingen vertrouwelijk te houden, om enige betaling te doen voor inzendingen tenzij vereist door deze clausule, of om te reageren op inzendingen.

7. Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat:

 1. Uw gebruik van de website op eigen risico is.
 2. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten in verband met diensten of onderhoud van apparatuur die voortvloeien uit het gebruik van de website. U zult VTech schadeloos stellen en vrijwaren van alle schadeclaims, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website.
 3. In geen geval zal VTech of haar gelieerde ondernemingen of enige partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze website op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige incidentele, gevolg-, indirecte, bijzondere of bestraffende schade die voortvloeit uit uw toegang, gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website, of in verband met enige tekortkoming in de nakoming, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of transmissie, computervirus of lijn- of systeemstoring (inclusief winstderving, verlies van zaken of gegevens, bedrijfsonderbreking en schade die het gevolg is van onnauwkeurigheid van de informatie of ongemak, vertraging of verlies van het gebruik van de website). De voorgaande beperkingen zijn zelfs van toepassing indien VTech of haar gelieerde ondernemingen of enige andere partij in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
 4. VTech behoudt zich op het recht voor de inhoud te wijzigen of te verwijderen of uw gebruik van de website te allen tijde om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en/of te beëindigen en is niet aansprakelijk voor enig verlies voortvloeiend uit een dergelijke wijziging en op enigerlei wijze voor mogelijke gevolgen van een dergelijke wijziging. Aangezien sommmige rechtsgebieden de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade niet toestaan, zal de aansprakelijkheid van VTech, haar gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers en leverancier in dergelijke rechtsgebieden worden beperkt voor zover de wet dit toestaat.
 5. Het woord ''computer'', wanneer gebruikt in deze voorwaarden, verwijst naar computers, smartphones en alle andere apparaten die worden gebruikt voor toegang tot het internet.

8. Disclaimer

  De inhoud op de website wordt geleverd ''zoals deze is'' en VTech geeft geen garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het gebruik, de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid of de prestaties ervan. Als gebruiker aanvaardt u alle risico's en verantwoordelijkheden voor het gebruik of niet-gebruik ervan en VTech garandeert niet dat de inhoud die verschijnt op of gedownload wordt van de website compatibel is met uw computer of vrij is van fouten of virussen. Geen enkele werknemer, agent of vertegenwoordiger van VTech is bevoegd deze garantie te wijzigen of aan te passen. VTech wijst alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan. VTech kan de inhoud te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk herzien of verwijderen.

  9. Links

   De website kan ''links'' bevatten naar niet-VTech websites en het is mogelijk dat niet-VTech websites ook naar de website linken. VTech is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van niet-VTech websites. Het verschijnen van een link naar andere websites vormt of impliceert geen goedkeuring of onderschrijving door VTech van de andere websites. Het volgen van dergelijke links naar andere websites geschiedt op eigen risico.

   10. Beëindiging

    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of VTech worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen, echter, de bepalingen van de paragrafen 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13 en 15 blijven na een dergelijke beëindiging van kracht. Na beëindiging heeft u geen toegang meer tot of gebruik van de website. VTech is gerechtigd elke verdere toegang of gebruik na beëindiging te beschouwen als uw aanvaarding opnieuw gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. VTech kan deze Gebruiksvoorwaarden ook te allen tijde en met onmiddelijke ingang zonder kennisgeving beëindigen en u dienovereenkomstig de toegang tot de website ontzeggen indien u naar eigen goeddunken van VTech enige voorwaarden of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt. Bij beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden door u of VTech dient u alle materialen die u van de website hebt gedownload en of anderszins hebt verkregen, alsmede kopieën van dergelijke materialen, ongeacht of deze onder de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins zijn gemaakt, onmiddelijk te vernietigen.

    11. Scheidbaarheid

     Indien een of meer van deze voorwaarden, of de toepassing ervan onder welke omstandigheid dan ook, om welke reden dan ook in enig opzicht ongeldig, ontwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de voorwaarde of bepaling in enig ander opzicht en de overige voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze aangetast.

     12. Afstand

      Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of voorwaarden door VTech vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die voorwaarden.

      13. Rechts- en forumkeuze; toestemming voor elektronische communicatie

       Tenzij anders aangegeven, wordt de inhoud en informatie op de website uitsluitend voor uw gemak gepresenteerd. De website wordt gecontroleerd en beheerd door VTech vanuit haar kantoren binnen de Speciale Administratieve Regio Hongkong. VTech verklaart niet dat de inhoud geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties.

       Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van de website vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Speciale Administratieve Regio Hongkong.

       Wanneer u de website bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door kennisgevingen op de website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

       14. Privacyverklaring

        VTech zet zich in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van haar website. Voor informatie over hoe informatie wordt verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt door VTech in verband met uw gebruik van de website, kunt u onze Privacyverklaring raadplegen die door middel van verwijzing in deze Gebruikersvoorwaarden is opgenomen.

        15. Volledige overeenkomst

         De bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en VTech met betrekking tot het gebruik van de website en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken die hierin niet zijn opgenomen. In het geval dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen deze voorwaarden en toekomstige gepubliceerde voorwaarden of afspraken, hebben de laatst gepubliceerde voorwaarden voorrang.

         16. Klachten en vragen

          Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, of als u om welke reden dan ook contact met VTech wenst op te nemen, neem dan contact met ons op via e-mail: webmaster@vtech.com.